بسم الله الرحمن الرحیم

باز هم یک حادثه رخ داد
یک جوان از پشت بام افتاد


این طرف ها ده نفر غمگین
آن طرف تر صدنفر، دل شاد


بازی تلخ زمین با ماست
گه اسیر غم، گهی آزاد


اُف بر این دنیای بی ارزش
ننگ بر دلدادگانش باد!


بارالها گر در این دنیا
می برم نام تو را از یاد


مستحق آتشم آری
غفلت محض، این همه ایراد


لیکن آگاهی تو از حالم
خورده ام من زخم از
بیداد!

رحم کن بر ناخوشی هایم
عفو کن از روی عدل و داد

بی نام-شهریور92