بسم الله الرحمن الرحیم


شب ز نیمه بگذرد لیلا ولی دلخون بگرید
می رود از شهر تا در دشت در هامون بگرید

لاله ای در خاک خفته ناله در طوفان نهفته
سر به صحرا می زند آخر، دل و مجنون بگرید

این سکوت قلب عاشق از خوشی ها نیست جانا
صبر، اجباری است اینجا، دل بر این قانون بگرید

درد بی درمان دوری را نظر کن چون بگرید
در غمت ای لاله ، لیلا کنج خلوت، خون بگرید

م خواهنده- مهر93