بسم الله


کوتاه در عزای بانوی عشق...


عشق یعنی ...

یاس نیلی...

ضرب سیلی...

قد خم...

انبوه غم...

:'(