بسم الله الرحمن الرحیم

 

در محضر عشق امتحان می دادی

گویی که به خاک آسمان می دادی

ای شهره ی آسمان هفتم چه غریب

آن شب به دل شلمچه جان می دادی!