بسم الله الرحمن الرحیم

عمری ز غم تو مردم و زنده شدم

در هر چه که بی تو بود بازنده شدم

زان روز که مهر تو به جانم زده شد

با عشق تو من "دولت پاینده" شدم


دوران ریاست جمهوری آن مرد اسطوره ای با دانه دانه سختی هایش، برایم آنقدر شیرین بود که نفهمیدم چگونه گذشت! اکنون فقط می توانم بگویم: خدانگهدارت باشد مرد بزرگ. و در انجام مسئولیت های خطیر جدیدت موفقت بدارد. ما را نیز از دعای خیر خود، بی نصیب مگذار.