بسم الله الرحمن الرحیم


ز مردم دل بکن یاد خدا کن

خدا را وقت تنهایی صدا کن

در آن حالت که اشکت می چکد گرم

غنیمت دان و ما را هم دعا کن

خدایا

قدر ما را

به قدر مولا علی(ع) نزدیک فرما.