بسم الله الرحمن الرحیم


کوتاه و ساده می نویسم در وصف این جشن بزرگ و باشکوه...


دهه ی فجر، مبارک...
امشب،

غریو

الـلّـــــــه اکــــــــبر 

شوری دوباره در ایران به راه خواهد انداخت...

دشمنان کور چشم،

امشب، به گوش باشند...