بسم الله الرحمن الرحیمخامنه ای کوثر است

دشمن او ابتر استدر روز عزا حرمت ارباب شکستند

علمدار، کجایی؟ما را فقط به پای ولایت نوشته اند

ما سینه پای بیرق دیگر نمی زنیمگرامی باید یاد و خاطره روز تاریخی آن حماسه بزرگ

حماسه حسینی مردم ایران در روز نهم دی