بهشتی

مظلوم زیست

مظلوم مرد

و خار چشم دشمنان بود

یاد امام خمینی(ره) و شهدا، خصوصاً شهدای هفتم تیر را گرامی می داریم.