بسم الله الرحمن الرحیم

گاهی خواب روزه دار عبادت نیست

خیانت نیست

 

کودکان غزه هیس!!

سران عرب خوابند...