بسم الله الرحمن الرحیم

 

به آمنه بنت وهب

خدا عطا کرده پسر

 

پسر چه گویم که به خلق

خدا عطا کرده پدر

 

ای ششم پیشوای اهل ولا
خلق را رهبری به دین هدی
پای تا سر
خدا نمایی تو
هم ز سر تا بپای صدق و صفا

 

ویژه نامه میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)