(در فراخوان های دیگر وبسایت جوان انقلابی نیز شرکت کنید:
خادم سایبری امام رضا(ع)
خاطرات بانوان ایرانی)

بسم الله الرحمن الرحیم

علمـدار عزیـز انقـلاب اسـلامی حضرت امـام خامنــه ای مدظله العالی :

ملت ما با اکثـریتی قاطع، شخصـیتی انقــلابی و دانشمـند و مدیری شایسـته و کـارآزموده و دارای سـوابق مجاهــدت صادقانـه در صحـنه‌های گوناگون را، به ریاست جمهوری برگزیده است. سخـن صریــح و قاطـع و صادقانـه‌ی ایشان در تعهــد به خدمتگــزاری و رفع محــرومیت و مبارزه با فسـاد، و لحـن افتخــارآمیز ایشان در پایبنــدی به اسلام و آرمــان‌های انقلاب، که با منـش مردمی و ساده‌زیستی همــراه بود، دلهــا و آراء مردم را متوجـه ایشان کرد و مســوولیت مهم ریاسـت جمهوری را بر دوش ایشـان نهاد.

مـتن تنفیـذ حکـم ریاسـت جمهـوری دکـتر احمدی نــژاد در سال ۱۳۸۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سـال ۸۴ و پس از حاکمیـت تاریک عناصــر موســوم به دوم خــرداد ، با آمـدن مـردی  خـارج از قاعـده قــدرت ها و مافیاهــای ثروت و قدرت ، فصلی جدیـد برای انـقلاب اسـلامی رقــم خـورد ؛ چه کسی است که که سخنـان و حـمایت هــای مستحـکم ، خاص و بی نظـیر رهبـری عـزیز انقــلاب را از دولت نهــم و رئیـس جمهــورش به یاد نیـاورد؟! ؛ مگــر میتــوان از سفـرهای استـانی پرشـور او سخنی نگفــت و یا حضـور حمـاسی و انقــلابی او را در کشــورهای جهان بخصــوص سفرهــای ســالانه او بـه قلــب استکــبار یعنی نیویـــورک را از به یاد نیــاورد؟! چه کسی است که ندای “اللهــم عجل لولیـک الفــرج” او را بتوانــد فراموش کــند و امروز یا حضـور دیگــر مسـئولین در تریبــون های بیـن المللی به یاد آن مـرد نیفتــد و آهی از عمق جان نکشنــد؟ چه کسی را میشنــاسیـد که بـه پرکـاری و همـت بلند او در خـدمت به مردم اذعان نیمکــرد و یا از مردمی بودن او….

والبته مناظــره های او با مـیرحســین نیز از حافظه هیچ کس پاک نمیشود که شاید اگر آن مناظره و حرف های دکتــر نبـود شاید نتیجـه انتخــابات به گــونه ای دیگـر بود و فتنــه ی ۸۸ سرانجامی دیگــر داشت ولی عده ای او را به قــدرت طلبی متهم کردند…

javanenghelabi - ahmadi nejad 157

اما در دولــت دهم بـرای او اتفاقــات زیادی افتــاد…

عده ای او را از دسـت رفــته دانستند کـه آرمــان ها را فرامـوش ساخـته و دل در گــرو شخصی دیگــر داده اسـت ، میگفتــند که او دیگــر احمـدی نـژاد سابـق نیسـت ، از خـدمت جهــادی و پرکاری او دیگر خـبری به گــوش نمیـرسید و در مناسبـات بین المللی کمی نرم  شـده اسـت و شاید هم سازش کار….

ندای اللهم عجل لولیــک الفــرج او تبدیل به انحــراف و حجتیــه ای مــدرن دیگر شـده اســت و او به سـمت فرامــاسونری و بهاییــت سوق داده شـده است ؛ از قول منابــع آگاه میگفتند حــرف آقـا را دیگــر قبـول نــدارد و در برابر ولی خـود می ایســتد ، او را به ملی گــرایی نسـبت میدادنــد که ایران را در برابر اســلام قرا داده اسـت و البتــه عده ای او را  در زیر سلطـه شیطان می پنداشتند که ابلیــس به کمک آنها آمــده است و  خطـر او و یارانـش بزرگترین خطر برای اسلام از صدر تا کنون بوده است و البته نمیتوان از سخن برخی درباره قبــول نداشـتن احــکام اسلام مثل حجــاب سـخن نگفت ، چه کسی است که پـچ پـچ بچــه های انقــلابی که به یـک دیـگر خبــری از مسحـور شـدن و جن زده شـدن رئیـس جمهورشــان توسط لیدر جریان انحــرافی را میگفتنــد به یاد نیاورد.

اما در مقــابل عده ای نیز بودنــد که احمـدی نژاد را هوشمنــد تر  و لایـی تر از دوره نهــم یافتنــد ، او را کوشــاتر از قـبل میدیدنــد و اطاعتــش را از ولی و رهبــری هــزاران برایـر بیشتــر میدانســتند و میگفتنــد که احـمدی نــژاد در عـمل خود را اثبـات میکــند و نه مثل شما در زیان ؛ عده ای از او بخــاطر معــرفی اسفنـدیار رحیــم مــشایی و افــکار بلنــد و آسمــانی او ممنــون دار بودنــد و راه خـود را به سمـت امـام بهــاری و منـجی بشریت حـضرت ولی عــصر (عج) با تفکـرات او و یارش هموار تر دیدنــد ، او را در دیپلمــاسی و برخــورد با استکــبار هوشـمند تر دیدنــد و محمود احمـدی نــژاد را منحــرف از تمامی قدرت ها و جــناح ها و بدی ها دانســتند…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

javanenghelabi - ahmadi nejad 158

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبگاه جوان انقـلابی فراخوانی را به مناسبت ۶ آبان ، سالروز ولادت جنـاب آقــای محمود احمدی نژاد منتشر و از همـه جوانـان انقلابی ، عزیز و هوشمنـد ایـران اسلامی دعوت میـکند تا همه درد و دل ها و سخنــان خـود را بصورت بی پـرده و صـریح دربـاره مـسائل و رویــدادهـای ۸ سـال گــدشته بصـورت صمیـمی و دوسـتـانه و البته  در کمال ادب با دکتر احمــدی نژاد مطـرح کننــد.

پایـگاه جـوان انـقلابی و مسئولین آن قصـد دارنـد تا همـه این نظـرات و نوشتـه ها را بصورت مستقـیم و بی واسطـه در مراسمی به دکـتر احمـدی نژاد تقدیم کنند. لذا از شما عززان تقاضا  داریـم که دلنوشتـه ها و مطالـب تان را بصـورت “خـطابی” به دکتـر احمـدی نـژاد نـگارش کنید.

روش ارسال مطالب :

  • درج کامنـت در وبـگاه جـواان انقــلابی      W E B  :  http://javanenghelabi.ir
  • ارسـال نامـه الکتـورنیکی (ایمیل)  به آدرس   :   E – mail  :    info@javanenghelabi.ir
  • ارسال بصورت پیامک کوتاه   :   S  M  S  :  ۳۰۰۰ ۲۸ ۲۸ ۳۸

 

در پایان از همـه دوسـتداران و منتقــدان دکـتر احمـدی نــژاد و دولـت هـای نهـم و دهـم دعـوت میکنــیم تا ما را در این امـر یاری و با درج این فراخـوان ، ما را در پاسـداشت و البته انتــقاد منصـفانه از ایـن مرد بـزرگ ، خــدوم و انقــلابی یاری کنند.  انشــاالله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

S  M  S  :  ۳۰۰۰ ۲۸ ۲۸ ۳۸                     E – mail  :    info@javanenghelabi.ir


در فراخوان های دیگر وبسایت جوان انقلابی نیز شرکت کنید:
خادم سایبری امام رضا(ع)
خاطرات بانوان ایرانی