بسم الله الرحمن الرحیم

چه خوب شد عرفه دلبرم صدایــم کرد
خدا به خاطر ارباب این عطایـــم کرد
چه منتی که در این روز معرفت،اربـاب
به خوان نعمت العفو خود گدایــم کرد...ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم
به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را
کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان
نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان راو ابراهیم، اسماعیلش را قربانی کرد...
و حسین، اکبرش و اصغرش و قاسمش و عباسش و همه چیزش را...
باید بیشتر مراقب باشیم...
به محرم نزدیک می شویم...