بسم الله الرحمن الرحیم

یک نقد کوتاه دوستانه به خودمان:

شـما حماسه سرودید و ما به نام شما

فقط تــرانه ســرودیم، نـان درآوردیـــــم

بـــرای ایــن‌کــه بگوییــم با شما بودیـم

چقـــدر از خـــودمان داستـان درآوردیـم

و آبــــــهای جــهان تا از آسیـــاب افتـاد

قلم به دست شدیم و زبان درآوردیم ...


سعید بیابانکی


امام خامنه ای:

راز بزرگ پیروزی در همه‌ی میدان‌ها، ازخودگذشتگی است و انسان‌های ازخودگذشته و فداکارند که ملت‌های خود را به اوج شکوه و عظمت می‌رسانند.

هفته دفاع مقدس گرامی باد