بسم الله الرحمن الرحیم


زائری بارانی ام آقا به دادم میرسی؟

بی پناهم خسته ام تنها به دادم می رسی؟

گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگی ام

ضامن چشمان آهوها به دادم میرسی؟

من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام

هشتمین دردانه ی زهرا به دادم میرسی؟


شوق رسیدن روز میلاد تو چندلحظه ای آنچنان شادم کرد که چشمانم باریدن را فراموش کردند!
آخر تو ضمانت چشمان مضطرب آهو را می کنی، از آهو بی معرفت تر اند این چشمان بارانی آری! اما این هرگز از کرامت تو چیزی کم نمی کند که به بی معرفت تر از آهو نیز عنایتی کنی! همانگونه که همیشه عنایت از سوی تو بوده و غفلت از سوی من!

میلاد امام هشتم، امام رضا(ع) را به همه مان تبریک میگویم و دلشادم که عیدی می دهی وقتی این چنین عاجزانه میخوانمت میدانم که عیدی میدهی.
...