معصومه یعنی

قداست مریم،

عصمت فاطمه

و ادامه قصه ی غصه‏ های زینب در جست‏جوی برادر.


ای آینه ی تقوی

وی شاخه گل طوبی

هستی ز تو شد زیبا

یا حضرت معصومه

از جود و سخای تو

از لطف و عطای تو

قم گشته بسی احیا

یا حضرت معصومه


ولادت حضرت فاطمه معصومه و روز دختر مبارک