بسم الله الله الرحمن الرحیم

نائب الزیاره ی دوستان در حرم حضرت معصومه(س) هستیم.

به جـــان پاک تو ای دختر امام، ســلام  
به هر زمان و مـکان و به هر مقام، سـلام

تویـی که شــاه خراسان بود بــرادر تــو
بـــر آن مقام رفیــع و بـر این مقام، ســلام

به هر عدد که تکلم شـود به لیل و نهار
هــــزار بـار فـــزون تـر ز هـر کـلام، ســلام

ز صبح تا شب و از شام، تا طلیعه صبــح
بر آستـانه قــدسـت علی الـدوام، ســلام

در آســـمان ولایــت، مــه تمــامی تـــو
زپای تا به ســرت ای مـــه تـمـام، ســلام

منم که هر سر مویم به هر زمان گویـد
به جـان پــاک تـو ای دخــتـر امـام، ســلام


برای امتحانات پایان ترم، بسیار دعایم کنید. خواندم اما اندک و نگرانم بسیار!