بسم الله الرحمن الرحیم

خدا در این ماه عزیز کمکمان کن:

دیرتر برنجیم

زودتر ببخشیم 

کمتر قضاوت کنیم

و بیشتر فرصت دهیم

اینها صفات توست، می خواهیم چون تو باشیم.