بسم الله الرحمن الرحیمآلاله نو دمیده چیدن دارد

آواز فرشتگان شنیدن دارد

میلاد حسین است و ابوالفضل و علی

یک ماه و دو آفتاب دیدن دارد


سوم، چهارم و پنجم شعبان،

میلاد با سعادت

امام حسین(ع)،

حضرت ابوالفضل

و امام زین العابدین(ع)

مبارک باد.